خودتان قضاوت کنید . 

اگر موافق صرفه جویی هستید ↑ را بزنید .